หน้าแรก ข่าว ใครมีไม่ถึงแสนรับเงินทันที 5000 ส.ส.ฝ่ายรัฐบา ล เสนอวิธีแจกเงินใหม่

ใครมีไม่ถึงแสนรับเงินทันที 5000 ส.ส.ฝ่ายรัฐบา ล เสนอวิธีแจกเงินใหม่

2089
0
แบ่งปัน

“เทพไท” ส.ส.ประชาธิปัตย์ ชงรัฐบาลเปลี่ยนวิธี แจก 5 พัน เยีย ว ย าโควิด-19 ให้คนไทยทุกคน

เพื่อลดความเหลื่ อม ล้ำ เอาเกณฑ์คนมีเงิน ในบัญชีไม่เกิน 1 แสน

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”

เพื่อเยี ย ว ย า ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ าด ของเชื้ อ ไวรัส โ ควิด-19ของรัฐบาล

ว่า ถ้าดูตัวเลขจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 25 ล้านคน ทางกระทรวงการคลังต้องคัดกรอง

และแยกแยะออกเป็นแต่ละประเภทตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ให้เหลือ เพียง 9 ล้านคน

แม้ว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดประเภทอาชีพผู้ได้รับการเยี ย ว ย า ที่ชัดเจนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่ตกหล่น

ไม่เข้าเงื่อนไข แต่ได้รับผลกระทบ จึงออกมาเรียกร้องตามที่เป็นข่าว

เช่น กลุ่มคนขับสามล้อ กลุ่มดารานักแสดง กลุ่มศิลปินพื้นบ้าน กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ และกลุ่มอื่นๆอีกหลายกลุ่ม

จึงทำให้เกิ ด เสีย ง วิพ ากษ์ วิจาร ณ์ ถึงความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้น

เหมือนกับรัฐบาลเลือกปฎิบัติต่อคนไทยในบางอาชีพ คนที่ถูกคัดกรองออกอีกจำนวน16ล้านคน

ย่อมเกิดความไม่พอใจรัฐบาล อย่ าง แน่นอน จึงทำให้มีการออกมาเรียกร้องทวงถามความเป็นธรรม อย่ าง ไม่มีที่ สิ้ น สุด

กระทรวงการคลังก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบ และอธิบายเหตุผลให้เป็นที่พอใจได้

เพื่อเป็นการแก้ปัญห า ความเหลื่อมล้ำและเลือกปฏิบัติกับกลุ่มอาชีพบางอาชีพ

จึงอย าก เสนอแนวทางแก้ปัญห า ให้กับรัฐบาล ในการเยี ย ว ย า ผู้คนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ าด ของเชื้ อ ไวรั ส โควิด-19

โดยไม่เลือกสาขาอาชีพ แต่จะเน้นถึงผู้ได้รับความเดื อ ด ร้ อน ที่ไม่มีอันจะกิน ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

โดยขอเสนอให้รัฐบาลเยี ย ว ย า ให้กับคนไทยทุกคน เดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา3-6เดือน

ซึ่งจะใช้วงเงินงบประมาณใกล้เคียงกัน โดยมีการกำหนดคุณสมบัติดังนี้

1.เป็นคนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปซึ่งโตพอที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองได้ และต้องหารายได้เลี้ ย ง ชีพด้วยตัวเอง

2.เป็นคนไทยที่มีบัญชีเงินฝากในธนาคารต่างๆ รวมยอดเงินทุกบัญชีมีเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีเงินเก็บไม่มากพอ ที่จะดำรงชีพอยู่ได้ในเวลา6เดือน

3.เป็นคนไทยที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดๆทั้งสิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บ สำหรับการเลี้ยงชีพ

และไม่มีรายได้เหลือพอที่จะฝากเงินกับธนาคารได้

ถ้าหากว่ารัฐบาลใช้หลักเกณฑ์ 3 ข้อนี้ และใครมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนี้

รัฐบาลก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้นั้นได้ทันที

ไม่ต้องมา วุ่ น ว าย กับการคัดกรองคุณสมบัติกันให้เสี ย เวลาของราชการ เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว

โดยการตรวจสอบรายชื่อจากทะเบียนราษฎร์ และบัญชีเงินฝากกับธนาคารต่างๆภายในประเทศ

ที่มีระบบออนไลน์หรือเครือข่ายเชื่อมต่อกัน จะไม่มีการ ถ ก เถี ยง หรือข้อสงสัยในเรื่องข้อมูล

คุณสมบัติ ความเหลื่ อ ม ล้ำ ของผู้ได้รับการเยี ย ว ย า จากรัฐบาล อย่ าง แน่นอน

“จึงอย าก จะเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงวิธีการเยี ย ว ย า ผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับความเดื อ ด ร้ อน

จากการแพร่ระบ าด ของเชื้ อ ไวรั สโควิด-19ของรัฐบาลเสียใหม่

และยังไม่สายเกินไป ที่จะทบทวนวิธีการเยี่ ย ว ย า ดังกล่าว

ซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการเยี ย ว ย า ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ ย าก ไ ร้ ทุกคนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

ในสถานการณ์การแพร่ระบ าด ของเชื้ อ ไวรั ส โควิด-19ในครั้งนี้อย่ าง เต็มที่” นายเทพไท กล่าว

ขอบคุณที่มา ข่าวสด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here